Nádszeg községNádszeg hivatalos honlapja
Építésügyi hivatal

Stavebný úrad v obci Trstice

V roku 2003 po prechode kompetencií na obce, je možnosť požiadať príslušné úrady na vydanie povolenia podľa stavebného zákona.

Stavebný úrad v Trsticiach vydáva nasledovné povolenia a rozhodnutia:

 • Drobné stavby
 • Územné rozhodnutia
 • Stavebné úpravy
 • Stavebné povolenia
 • Kolaudačné rozhodnutia
 • Povolenia zmeny stavby pred dokončením
 • Zmena v užívaní stavby
 • Búracie povolenia

Kedy je potrebná žiadosť o stavebné povolenie ?

Pred začatím stavby alebo rekonštrukcie je stavebník povinný zaobstarať stavebné povolenie.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje nasledovné údaje:

 • meno, priezvisko, adresu stavebníka, resp. názov firmy a sídlo,
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko a adresu projektanta,- údaj o tom, či stavbu uskutoční zhotoviteľ, alebo sa uskutoční svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, technickom zariadení,
 • údaje o budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí,
 • treba priložiť aj zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.

K žiadosti sa ešte prikladajú:

 • doklady, list vlastníctva, kópia z kat. mapy, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, ktoré ho oprávňuje na pozemku stavať alebo vykonať zmenu stavby. List vlastníctva vydaný príslušným katastrálnym úradom, ktorý nesmie byť starší, ako tri mesiace, alebo nájomná zmluva v prípade, že stavebník má iné právo k pozemku alebo stavbe.
 • projektová dokumentácia stavby vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Ak ide o jednoduché a drobné stavby, stačí iba dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním.
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali t.j. rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce. Pri rekonštrukcii je rozsah potrebných vyjadrení obmedzený tým, do akej miery sa rekonštrukcia dotkne všeobecne platných podmienok na dodávku vody, energií, oznamovacích médií, odvodu splaškových vôd a pod.

Výrub stromov

Výrub stromov podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo súhlas podľa zákona o ochrane prírody nasledovne:

a) fyzická osoba- 10 €

b) právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou- 100 €


 

Tlačivá

notification trstice
Chcete byť informovaný o hlásení miestneho rozhlasu?

Prihláste sa na odber emailových správ o hlásení miestneho rozhlasu.

Dendeti2015 0158
Dendeti2015 0020
Foto 2
Dendeti2015 0003
Foto 36
Dendeti2015 0141
eu region fond
EU ESF HORIZ COLOR