Obec TrsticeOficiálna webstránka obce
Matričný úrad

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území SR a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

  • Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.
  • Na vykonanie zápisu narodenia, alebo úmrtia je príslušný matričný úrad v ktorého obvode sa osoba narodila, alebo zomrela.
  • Z matriky sa robia úradné výpisy – rodný list, sobášny list a úmrtný list.

Za vydanie úradného výpisu je v zmysle Zákona 145/95 Z. z. správny poplatok 1,65 € /50,-Sk/. Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.

Poučenie pre snúbencov:

  • Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.
  • Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
  • K žiadosti treba pripojiť tieto doklady / pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi /.

A.SLOBODNÍ:

a, vlastné rodné listy,

b, platné občianske preukazy / občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte/, ak bol občiansky preukaz vydaný do 1.9.1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve.

B.OVDOVELÍ:

a, všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:

b, úmrtní list manžela /ky/, alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C.ROZVEDENÍ:

a, všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:

b, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby /od 16 do 18 rokov/ predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

D.CUDZINCI PREDLOŽIA:

a, všetky doklady uvedené pod bodom A. /príp. B,C/ a okrem toho ešte:

b, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami,

c, ak majú doklady pod A,B,C,D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka,

d, vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva /§ 28 zák. č. 154/1994 Z. z./.

Potrebné doklady k overovaniu

  • občiansky preukaz alebo pas
  • doklad s podpisom, ktorom doklad chcete overiť

SPRÁVNE POPLATKY - účinnosť o 01.10.2012

Potrebné doklady k overeniu fotokópie:

  • originál dokladu
  • fotokópia originálneho dokladu

Tlačivá

notification trstice
Chcete byť informovaný o hlásení miestneho rozhlasu?

Prihláste sa na odber emailových správ o hlásení miestneho rozhlasu.

Dendeti2015 0158
Dendeti2015 0020
Foto 2
Dendeti2015 0003
Foto 36
Dendeti2015 0141
eu region fond
EU ESF HORIZ COLOR